قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

برگزاری دوره های حفظ تدبری، بازسازی و تثبیت تدبری سوره های قرآن کریم، آموزش روش های تدبر در قرآن، ختم مفهومی سوره های قرآن کریم.

۱ مطلب با موضوع «مدرسه دانشجویی حفظ» ثبت شده است

برخی از مقالات مرتبط با اهمیت، آسیب ها ،چگونگی و عوامل مؤثر بر حفظ قرآن در فایل ضمیمه شده ارائه گشته است. پس از بررسی این مقالات، جمع بندی آنها در یک نمودار ترسیم شده است که جهت استفاده علاقه مندان به حفظ و به امید ایجاد افق های جدید در این مقوله، به این مطلب ضمیمه می شود.

جهت دریافت مجموعه مقالات کلیک نمایید.
 

جهت دریافت نمودار چکیده مقالات کلیک نمایید.