قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

برخی از مقالات مرتبط با اهمیت، آسیب ها ،چگونگی و عوامل مؤثر بر حفظ قرآن در فایل ضمیمه شده ارائه گشته است. پس از بررسی این مقالات، جمع بندی آنها در یک نمودار ترسیم شده است که جهت استفاده علاقه مندان به حفظ و به امید ایجاد افق های جدید در این مقوله، به این مطلب ضمیمه می شود.

جهت دریافت مجموعه مقالات کلیک نمایید.
 

جهت دریافت نمودار چکیده مقالات کلیک نمایید.