قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

مدرسه دانشجویی حـفـظ و تـدبر

قــــدر

برگزاری دوره های حفظ تدبری، بازسازی و تثبیت تدبری سوره های قرآن کریم، آموزش روش های تدبر در قرآن، ختم مفهومی سوره های قرآن کریم.

جهت آشنایی بیشتر با پیشینه، اهداف، چشم انداز، طرح ها و دوره های مدرسه دانشجویی قدر اینجا را کلیک نمایید.